4. Smlouva o nájmu elektrokola

Před vlastním zapůjčením ekola uzavřeme písemnou smlouvu. Seznamte se s jejím zněním

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI - ELEKTROKOLA

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2201 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

(dále jen smlouva)

Společnost: CMI Music s.r.o.

se sídlem Kladská 1117/25, 50003 Hradec Králové, Slezské Předměstí

Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43985

IČO: 25278851, DIČ: CZ25278851

Provozovna: eBikeHK, Pražská třída 755/176, 500 04 Hradec Králové - Kukleny

Kontakty: mob.: +420 777 752 071, tel.: +420 495 215 304, e-mail: info@ebikehk.cz

Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 27-307670287/0100

 

na straně jedné (dále jen „pronajímatel“)

 

a

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………….

OP číslo: …………….………………………………………………………………….……..

Druhý průkaz: ŘP č. ………………………………………………………………………

telefon: …………………………………………………………………………….………….

email: …….......................................................................................

 

na straně druhé (dále jen „nájemce“)

 

Čl.1. - Předmět smlouvy

 

Tato smlouva zakládá vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatel níže uvedené movité věci – elektrokola přenechává za úplatu nájemci a tento je přijímá do nájmu.

Předmětem nájmu jsou (dále jen „Předmět nájmu"):

 

Výrobní číslo elektrokola

Typ a značka elektrokola

MO cena v Kč

(platná ke dni nájmu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baterie nabitá

 

 

Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn pronajímat Předmět nájmu a uzavírat tuto smlouvu. Účelem této

smlouvy je obvyklé užívání Předmětu nájmu přiměřeně její povaze a určení, a to výlučně nájemcem. Nájemce není oprávněný dát Předmět nájmu do podnájmu.

 

Čl. 2. - Doba nájmu, předání

 

1. Doba nájmu Předmětu nájmu dle Čl. 1 Smlouvy je dohodou smluvních stran sjednána na dobu určitou,

a to takto:

Datum předání: ………………………….. hodina předání: ………………………. hod

Datum vrácení: ………………………….. hodina vrácení: ………………………. hod

Celkový počet dnů nájmu: ……………..…

Místo předání a vrácení: : eBikeHK, Pražská třída 755/176, 500 04 Hradec Králové - Kukleny

Ustanovení § 2320 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

2. Nájemce Předmět nájmu převezme u pronajímatele v den podpisu této smlouvy. Podpisem smlouvy nájemce zároveň stvrzuje převzetí věcí uvedených v čl. 1 smlouvy.

 

3. Nájemce se zavazuje, že Předmět nájmu bude používat výhradně k účelu, ke kterému je určen, v souladu s pokyny pronajímatele a dále v souladu s touto smlouvou, čímž vzniká i závazek nájemce vrátit Předmět nájmu pronajímateli nejpozději ke dni skončení sjednaného nájmu, a to v řádném stavu.

 

4. Nájemce neodpovídá za opotřebení Předmětu nájmu používáním, která vyplývají z běžného časového

opotřebení, byla-li však najatá věc používána dle pokynů pronajímatele a provozních nařízení daných

výrobcem.

 

5. Nájemce se seznámil se základní obsluhou elektrokola, s jeho základní údržbou, s údržbou baterie apod.

 

 

Čl. 3. - Nájemné a způsob placení

 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena nájmu za Předmět nájmu dle Čl. 1 je vypočítána za celou

dobu nájmu v celkové výši ….…….……….. Kč vč. DPH dle aktuálně platného Ceníku za nájem elektrokol uvedeného v Příloze č. 1.(dále jen „Ceník“).

 

2. Sjednané nájemné může být uhrazeno v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou při předání elektrokola pronajímatelem nájemci. V případě prodlení nájemce s vrácením Předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci zvýšené nájemné, a to ve výši denní sazby nájemného za každý započatý den (za každých započatých 24 hod) prodlení s vrácením elektrokola dle platného Ceníku.

 

3. Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl Předmět nájmu užívat pro její

nezpůsobilost. Může-li ji užívat Předmět nájmu jen omezeně, má nárok na přiměřenou slevu. Toto právo lze

uplatnit pouze v případě, že nezpůsobilost Předmětu nájmu byla způsobena pronajímatelem. Nezpůsobilost Předmětu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli neprodleně telefonicky na mob.: +420 777 752 071 nebo prostřednictvím SMS. Právo na prominutí nájemného nebo na poskytnutí slevy z nájemného musí nájemce uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Toto právo zaniká, není-li uplatněno u pronajímatele do konce ujednané doby nájmu.

 

 

 

Čl. 4. - Práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce jsou uvedeny v Provozním řádu pronájmu elektrokol uvedeného v Příloze č. 2.(dále jen „Provozní řád“) , který je také zveřejněn na www.ebikehk.cz a je k dispozici na provozovně eBikeHK, Pražská třída 755/176, 500 04 Hradec Králové.

 

2. Nájemce je povinen se s Provozním řádem seznámit a srozumění s ním potvrzuje svým podpisem této smlouvy.

 

3. Nájemce při podpisu smlouvy předloží dva doklady. První bude platný občanský průkaz a druhý bude platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz.

 

4. Nájemce souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů v rámci využití služeb, které nabízí pronajímatel a

uděluje tímto pronajímateli souhlas s jejich zpracováním. Nájemce poskytuje pronajímateli své osobní údaje

zejména za účelem zjištění totožnosti nájemce pro možnost uzavření smlouvy o nájmu movité věci, pro

případ pozdního vrácení předmětu pronájmu nebo jiné nenadálé situace a k vzájemné komunikaci. Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluje nájemce pronajímateli na dobu neurčitou.

 

5. Pronajímatel se zavazuje při nakládání s osobními daty řídit se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dále ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje nájemce dobrovolně.

 

6. Nájemce svým souhlasem udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění a dále ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy společnosti CMI Music s.r.o., za účelem zařazení do databáze a

dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání

obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na

dobu neurčitou anebo do odvolání.

 

 

Čl. 5. - Kauce (vratná finanční jistina)

 

1. Za účelem zajištění práv pronajímatele v souvislosti s uzavřením této smlouvy se smluvní strany dohodly, že nájemce složí k rukám pronajímatele v hotovosti   v souvislosti s úhradou nájemného dle čl. 3 této smlouvy, vratnou kauci ve výši dle aktuálně platného Ceníku za nájem elektrokol uvedeného v Příloze č. 1.

 

2. Prostředky složené jako kauce je pronajímatel oprávněn použít v případě, že dojde k poškození nebo ztrátě Předmětu nájmu (bez ohledu na zavinění na straně nájemce) nebo na úhradu nájemného v případě, kdy je nájemce v prodlení s vrácením Předmětu nájmu (čl. 3 odst. 2.).

 

3. Kauce, resp. její nespotřebovaná část v případě oprávněného čerpání, bude nájemci vrácena v hotovosti nebo bezhotovostně formou zrušení platební transakce provedené prostřednictvím platebního terminálu, anebo bankovním převodem na bankovní účet sdělený nájemcem při vrácení Předmětu nájmu.

 

 

 

Čl. 6. - Odstoupení od smlouvy a ukončení platnosti

 

1. Pronajímatel může odstoupit od této smlouvy před uplynutím doby nájmu v následujících případech:

a) pokud nájemce neuhradí sjednané nájemné dle čl. 3 a kauci dle čl. 5 této smlouvy,

b) pokud nájemce poruší své povinnosti dle čl. 4 této smlouvy a používá Předmět nájmu v rozporu s

Provozním řádem.

 

2. Smluvní strany souhlasí s ukončením platnosti smlouvy, pokud:

a) uplyne doba trvání smlouvy,

b) v ostatních případech, kdy budou porušena ustanovení této smlouvy.

 

3. Nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže mu bude předmět nájmu předán ve stavu nezpůsobilém k užívání.

 

 

Čl. 7 - Závěrečná ustanovení

 

1. Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami.

 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran ponechá po jednom

stejnopisu.

 

3. V ostatních, touto smlouvou výslovně neupravených záležitostech, se na právní vztahy založené touto

smlouvou použijí příslušná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

 

4. Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil a je srozuměn s provozním řádem

pronajímatele společnosti CMI Music s.r.o. a souhlasí s ním.

 

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, její obsah je jim znám

a rozumí mu a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují svůj podpis.

 

6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s touto smlouvou) je

příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

 

V Hradci Králové dne ………………..……………………….

 

 

 

 

 

 

  • .…………………………………………………………………

Pronajímatel Nájemce

 

 

Přílohy: Příloha č.1 - Ceník za nájem elektrokol

Příloha č.2 - Provozní řád pronájmu elektrokol

 

 

Přijatá kauce ve výši:

 

 

Vrácená kauce ve výši:

 

 

V Hradci Králové dne

 

 

V Hradci Králové dne

 

 

Poznámky:

 

 

Poznámky:

 

 

Podpis nájemce:

 

 

Podpis nájemce:

 

 

Podpis pronajímatele:

 

 

Podpis pronajímatele:

 

 

 

4.  Smlouva o nájmu elektrokola
Map